? > About Us > Member    


  이  름 : 이인규
  직  책 : 책임교수
  연락처 : 053-420-5564
  이메일 : leei@knu.ac.kr
no image
  이  름 : 박동호
  직  책 : 부교수
  연락처 : 053-200-3141
  이메일 : --@--
no image
  이  름 : 김병규
  직  책 : 연구교수
  연락처 : 053-200-3148
  이메일 : -2@--
no image
  이  름 : 박근규
  직  책 : 교수
  연락처 : 053-200-6953
  이메일 : kppark@knu.ac.kr
no image
  이  름 : 김동욱
  직  책 : 연구교수
  연락처 : 053-2003148
  이메일 : -1@--
  이  름 : 고영훈
  직  책 : 연구교수
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : gotra827@hanmail.net
no image
  이  름 : 함혜진
  직  책 : 연구교수
  연락처 : 053-200-3146
  이메일 : -3@--
no image
  이  름 : 신현승
  직  책 : 연구초빙교수
  연락처 : 053-420-4897
  이메일 : ---@
  이  름 : 오창주
  직  책 : 리서치펠로우
  연락처 : 053-420-6722
  이메일 : ohchju@hanmail.net
no image
  이  름 : 정권수
  직  책 : Post-doc.
  연락처 : 053-200-6722
  이메일 : -05@
no image
  이  름 : 이정이
  직  책 : 석사연구원
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : @
no image
  이  름 : 변준규
  직  책 : 전문연구원
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : @3
no image
  이  름 : 이지민
  직  책 : 석박사통합과정
  연락처 : 053-200-3141
  이메일 : ---02@
no image
  이  름 : 민병걸
  직  책 : 박사과정
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : ------@
no image
  이  름 : 배귀현
  직  책 : 임상교수조교수
  연락처 : 053-200-3147
  이메일 : grebi@hanmail.net
no image
  이  름 : Thoudam Themis
  직  책 : 박사과정
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : ---03@
no image
  이  름 : 김미진
  직  책 : 박사과정
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : ----@
no image
  이  름 : 최승희
  직  책 : 박사과정
  연락처 : 053-200-3141
  이메일 : --10@
no image
  이  름 : 전재한
  직  책 : 임상교수조교수
  연락처 : 053-200-3156
  이메일 : -@
no image
  이  름 : 최연경
  직  책 : 임상교수조교수
  연락처 : 053-200-3147
  이메일 : exc4932@hanmail.net
no image
  이  름 : 박보윤
  직  책 : 석박사통합과정
  연락처 : 053-200-3142
  이메일 : -09@
no image
  이  름 : 하채명
  직  책 : 석박사통합과정
  연락처 : 053-200-3141
  이메일 : -08@
no image
  이  름 : 강현지
  직  책 : 석박사통합과정
  연락처 : 053-200-3141
  이메일 : -07@
  이  름 : 이효정
  직  책 : 박사 과정
  연락처 : 053-420-6722
  이메일 : hide1003@paran.com
  이  름 : 김지현
  직  책 : 박사 과정
  연락처 : 053-420-6722
  이메일 : skywriting@hanmail.net
  이  름 : 유은경
  직  책 : 석사 연구원
  연락처 : 053-420-6722
  이메일 : tong-e@hanmail.net
  이  름 : 도지연
  직  책 : 석사 연구원
  연락처 : 053-420-6722
  이메일 : ice06@hanmail.net